Picture of study materials
hjemmeundervisning.dk

Tilsyn

Sidst opdateret: 11/07-2022

I Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 8, § 35 står der: "Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med den undervisning børnene får i hjemmet m.v."

Det vil sige, at i de fleste tilfælde udpeger kommunalbestyrelsen, i den kommune hvor man bor, en tilsynsførende. Den tilsynsførende er ofte skolelederen på den distriktsskole, hvor ens barn normalt ville være tilknyttet, hvis han/hun skulle gå i folkeskole. Efter endt tilsyn skal den tilsynsførende sende en rapport til kommunalbestyrelsen med en vurdering af, om hjemmeundervisningen står mål med, hvad der normalt forventes i folkeskolen. Denne rapport har man som den hjemmeundervisende ret til at få en kopi af.

Der står yderligere i § 35, stk. 2: "Kommunalbestyrelsen kan hvert år lade afholde prøver i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen."

Læg mærke til at der står: "...kan hvert år lade afholde prøver...". Det er altså ikke noget, de skal gøre, og det er ikke noget, de er forpligtiget til at gøre.

Det er vigtigt at pointere, især overfor de folkeskoler og lærere der får tilkendt tilsynspligten af kommunalbestyrelsen, at de på ingen måde kan kræve, at hjemmeunderviste børn skal være på samme faglige niveau som børn på samme klassetrin og alderstrin på deres skole.

Mange tilsynsførende misforstår dette krav, og mener derfor, at de skal vurdere et hjemmeundervist barn ud fra trinmålene i Undervisningsministeriets Fælles Mål. Dette er forkert, da det skal vurderes efter slutmålene efter endt 9. klasse.

I "Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v." § 35, kapitel 8, stk. 2 står der endvidere: "Den, der har undervist børnene, leder prøverne efter aftale med Kommunalbestyrelsen."

Måske skal du selv gøre den tilsynsførende opmærksom på dette, da det ikke er alle, der er vidende om det. Det er altså ikke den tilsynsførende, der skal lede en eventuel prøve/test, men den der normalt varetager undervisningen.

Hvis kommunalbestyrelsen på baggrund af den tilsynsførendes rapport vurderer, at undervisningen ikke er forsvarlig, står der i kapitel 8, § 35, stk. 3, at: "Skønnes det, at undervisningen ikke har været forsvarlig, underretter kommunalbestyrelsen forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. § 33, stk. 2, i lov om folkeskolen."

Man har altså 3 måneder til at rette op på undervisningen, inden man kan blive pålagt, at undervisningen skal foregå i folkeskolen eller lignende.

Desuden står der i kapitel 8, § 35, stk. 4, at: "Når kommunalbestyrelsen skønner, at undervisningen er forsvarlig, kan den fritage for tilsynet."

Yderligere om tilsyn

Man skal være bevidst om, at der ikke er nogle klare retningslinjer omkring det at afholde et tilsyn, og da der ikke er mange hjemmeundervisere i Danmark, er der heller ikke så megen erfaring at trække på - heller ikke for den der skal føre tilsynet. Den tilsynsførende har højst sandsynligt heller ikke prøvet det før, og da der som sagt ikke er klare retninglinjer for tilsyn, så kan det også være en ny og svær opgave for vedkommende.

For at få en god oplevelse med tilsynet bør man, inden tilsynet skal foregå, snakke med den tilsynsførende, så man i fællesskab kan blive enige om, hvordan man kunne forestille sig, at tilsynet skal forløbe, og hvor det eventuelt skal foregå. Nogle foretrækker, at tilsynet foregår i hjemmet, hvor undervisningen normalt foregår, og andre foretrækker, at tilsynet skal foregå på den nærliggende distriktskole. Det er noget man må gøre op med sig selv, og så snakke med den tilsynsførende om. Der kan imidlertid ikke stilles krav om, at tilsynet skal foregå i hjemmet.

For at kunne dokumentere den undervisning man har, er der et par ting man kan gøre, for at lette tilsynet - både for én selv og for den tilsynsførende. Man kan til tilsynet medbringe det materiale, der er blevet arbejde med, så den tilsynsførende kan få en fornemmelse for, hvor langt i pensum den hjemmeunderviste er. Derudover er det en god idé, at føre dagbog, hvor man beskriver, hvad man har lavet af undervisning i de forskellige fag, hvilke museer man eventuelt har været på, og om hvilke som helst andre aktiviteter man har beskæftiget sig med, der kan have relation til ens undervisningsforløb. Desuden kan det være en god idé, at have lavet en undervisningsplan med delmål for de forskellige fag, således at det er til at se, at der er overvejelser og planer for undervisningen frem i tiden.

Disse tiltag er naturligvis ikke kun til gavn for den tilsynsførende, snarere tværtimod. Det kan være et meget vigtigt og brugbart redskab til én selv, for at følge med i den undervisning man giver, og for at se, om det står mål med det, man selv forventer at opnå.

Det vigtigste ved tilsynet må være, at man får skabt en dialog, sådan at tilsynet bliver en god oplevelse for alle.